vigilància de la informació

Cerca avançada
i sourcing

Sistema de vigilància de la informació

Vigilància col·laborativa

 • escollir i classificar les paraules clau pertinents
 • utilitzar les eines de cerca avançada dels motors de cerca i de les bases de dades
 • identificar i seleccionar les fonts d'informació adequades
 • desplegar un sistema de vigilància de la informació
 • descobrir i utilitzar eines i plataformes per a realitzar una vigilància col·laborativa online

Rebre alertes

Automatitzar la recepció de novetats als llocs webs
(amb RSS)

Automatitzar la recepció de novetats als llocs webs
(sense RSS)

 • sol·licitar i rebre alertes regulars
 • integrar alertes a un agregador
 • utilitzar quotidianament un agregador RSS
 • descobrir i utilitzar eines per a automatitzar la vigilància de les pàgines sense RSS

Curació de continguts

Storytelling o Narració web

 • utilitzar eines de curació per a trobar informacions i per a difondre'n
 • presentar en línia resultats de recerca de manera estructurada